Hvem er vi?

Vi er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte (politiet, tollvesenet, kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og andre) som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt.

Da LEAP ble stiftet i USA var navnet på organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition. Navnet henspiller på et område hvor det særlig har vært behov for nye løsninger: Ruspolitikken. Fortsatt er ulovlig rusmiddelbruk blant de største sosiale problem politiet er satt til å håndtere, og det er nettopp her vi mener problemet ligger, at man har satt politiet til å løse noe som egentlig er et helseproblem.

 

Hva ønsker vi?

Vi vil arbeide for rusreform ved å informere om alternativer til dagens utstøting av de mest sårbare i samfunnet, og fremme løsninger basert på omsorg og hjelp fremfor stigmatisering og kriminalisering. I snart 50 år har man hatt en krig mot omsetning og bruk av narkotika som ikke har medført mindre rusmiddelbruk. Krigen har derimot ført til store sosiale problemer, noe som har forsterket rusproblemene. Mennesker faller utenfor systemet på grunn av sosial nød og isolasjon, og velger å flykte fra hverdagens problemer ved rus.

Vi ønsker å jobbe for en evidensbasert rushåndtering med et grunnpremiss om at statens voldsmonopol ikke skal systematisk rettes mot de svakeste i samfunnet.

 
 

01.
Hjelpe, Ikke straffe.

 

02.
Kunnskapsbasert RUSPOLITIKK.

 

03.
Streng regulering.

04.
Redusere misbruk.