Vedtekter for Law Enforcement Action Partnership Scandinavia

§1 Formål:
Law Enforcement Action Partnership Scandinavia (LEAP-S) skal jobbe for reform innen ruspolitikk. Vi vil arbeide for å begrense skadevirkninger av rusmidler, og den skadelige strafferettslige reguleringen av disse. LEAP-S er av den oppfatning at regulering av rusmidler må evidensbaseres.

 

§2 Foreningens oppgaver:
LEAP-S vil arbeide med foreningens formål ved å formidle informasjon til:

  • Politisk nivå, om effekten av gjeldende reguleringer på justisfeltet.

  • NGO-er og andre aktører på rus-feltet, om effektiv og human regulering

  • Aktører hos offentlige myndigheter som håndhever lover og regler, om hvordan de på en best mulig måte kan utføre sitt arbeid uten å skade andre.

Informasjonsformidling som nevnt over kan gjøres gjennom foredrag, sosiale medier, informasjonssider på internett, deltagelse i offentlige debatter og deltagelse i opplæring ved relevante utdanningsinstitusjoner.

Leap-S skal jobbe for å opprette et nettverk av faglige kompetente personer.

Law Enforcement Action Partnership Scandinavia skal samarbeide med Law Enforcement Action Partnership foreninger i Europa, USA og andre deler av Verden. Vi skal formidle det samme humane menneskesyn som disse, og støtte deres arbeid internasjonalt.   

 

§3 Medlemskap og kontingent:
Alle nåværende og tidligere ansatte i justissektoren i nordiske land kan være medlem.
Andre naturlige samarbeidspartnere med tilknytning til justissektoren, kan være medlem.

Alle som støtter organisasjonens formål kan være støttemedlemmer.

Kontingenten vedtas av styret.

 

§4 Årsmøtet:
Årsmøte, som holdes hvert år i oktober måned, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.

Saksliste, tid og sted for årsmøtet kunngjøres på foreningens nettside, og innkalling sendes om mulig direkte til foreningens ordinære medlemmer.  

Alle ordinære medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men rett til å være til stede på årsmøtet om styret ikke beslutter noe annet. Støttemedlemmer har forslagsrett.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivningen kan skje skriftlig på forhånd. Stemmegivning han ikke skje ved fullmakt.

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er skriftlig innsendt til styret senest en uke før innkallingen til årsmøtet sendes ut.

Styrets medlemmer og leder velges av årsmøtet.

 

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 

§6 Styret:
Law Enforcement Action Partnership Scandinavia ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av en leder, og fire styremedlemmer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksdyktig et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styremøter kan holdes over telefon eller tilsvarende.

 

§7 Styrets oppgaver:
Styret skal:

  • Iverksette årsmøtets bestemmelser.

  • Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og ved behov utarbeide instruks for disse.

  • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

  • Representere Law Enforceent Action Partnership Scandinavia utad .

 

§8 Organisasjonsledd:
Law Enforcement Action Partnership Scandinavia kan opprette lokallag i alle Nordiske land når det er ønskelig.

Når dette gjøres, skal styret i samarbeid med lokallaget beslutte ansvarsfordelingen økonomisk og på andre måter, fram til et endelig vedtak om ansvarsfordeling kan fattes på årsmøte.

 

§9 Oppløsning:
Oppløsning av Law Enforcement Action Partnership Scandinavia kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Law Enforcement Action Partnership Scandinavia. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer.

 

§10 Endring av vedtektene:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


 

Vedtatt Oslo 28.09.17